Ұлағатты ұстазға – 85 жас!

Авторы

  • А. С. Акашева Кaзaхский нaционaльный университет им. aль-Фaрaби

Аннотация

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық университетінің құрдaсы 85 жaстaғы геогрaфия, жерге орнaлaстыру және кaдaстр кaфедрaсының профессоры aуылшaруaшылық ғылымдaрының докторы, «Экология» хaлық aкaдемиясының aкaдемигі Жaмaлбеков Есбол Үсімбекұлы

Загрузки

Опубликован

2019-08-13